Vedtægter

§1 

”VARDE BADMINTON KLUB AF 1961”. Dens formål er gennem spil, turneringer, opvisninger og lignende, at udbrede interessen for og kendskab til badmintonspillet. Foreningens adresse er formandens. 

§2 

Klubben er medlem af Badminton Danmark under Dansk Idræts Forbund, og medlemmerne er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte. Klubben er endvidere gennem Dansk Badminton Forbund internationalt tilsluttet ”The International Badminton Federation”. 

§3 

Kontingentet kan opkræves halvårligt og helårligt. Klubbens indtægter hidhører endvidere fra afholdelse af stævner m.v. 

§4 

Som medlem kan optages enhver badminton-interesseret, enten som aktiv eller passiv, for så vidt han eller hun er amatør.
Medlemsforholdet ophører:
1.Ved skriftlig udmeldelse til formanden med en måneds varsel til den 1. i en måned.
2.Ved kontingentrestance og anden misligholdelse.
3.Bestyrelsen kan af egen drift, og skal på opfordring af mindst en fjerdedel af medlemmerne udelukke et medlem af foreningen, når bestyrelsen skønner, at der foreligger særligt grundlag hertil. Den ekskluderede kan dog fordre sagen forelagt en generalforsamling til afgørelse. Afgørelsen kan dog appelleres til Badminton Danmarks amatør- og ordensudvalg. 

§5 

Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.
Indsigelser mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne har taget deres begyndelse. 

§6 

Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af maj måned. Og indkaldelse sker med 14 dages varsel ved annoncering på forsiden af klubbens hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen. Klubbens regnskab løber fra 1. maj til 30. april, første gang 1. januar 1998 – 30. april 1999.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1.Valg af dirigent
2.Formandens / udvalgsformændenes beretning
3.Regnskabets fremlæggelse og godkendelse samt budgetfremlæggelse.
4.Fastsættelse af kontingent
5.Indkomne forslag
6.Valg
a.3 bestyrelsesmedlemmer
b.2 suppleanter
c.2 revisorer
7.Eventuelt 

§7 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldelse med 8 dages varsel af bestyrelsen, og denne er pligtig til at sammenkalde en sådan, når en fjerdedel af medlemmerne fremsætter skriftlig motiveret krav herom. 

§8

Bestyrelsen består af 6 medlemmer der vælges for 2 år, heraf kan 1 medlem være under 18 år, men skal have stemmeret. Bestyrelsen har mandat til at indsætte et ekstra medlem i bestyrelsen, hvis der er behov for det. Første gang afgør ved lodtrækning 3 bestyrelsesmedlemmer, og herefter 3 medlemmer hvert år.

Bestyrelsen fordeler selv posterne i bestyrelsen imellem hinanden, med minimum angivelse af formand, kasserer, hvorefter bestyrelsen beslutter antal af udvalg og udpeger formænd hertil. Udvalgsformændene udvælger selv deres udvalgsmedlemmer. Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil, og den fastsætter selv sin forretningsorden. Tvivlsspørgsmål indenfor klubben kan forelægges bestyrelsen til voldgiftsafgørelse. I øvrigt træffer bestyrelsen afgørelse ed hensyn til turneringers afholdelse og opvisninger mv. Bestyrelsen eller der nedsatte udvalg lægger spilleplanen.

Foreningen kan tegnes af minimum formanden samt et bestyrelsesmedlem alene, som kan disponere på klubbens vegne.

§9 

Bestyrelsen lejer, efter generalforsamlingens beslutning lokaler velegnede til spillets udøvelse. 

§10

På generalforsamlingen der er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal, afgøres sagerne samt evt. vedtægtsændringer eller vedtagelse af nye vedtægter ved simpel stemmeflertal. Stemmeret har alle medlemmer over 15 år. For medlemmer under 15 år har en af forældrene i husstanden stemmeret, dog kun én stemme uanset antal af børn i klubben. Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer har stemmeret, hvis man samtidig selv spiller og har børn i klubben, så har man kun én stemme i alt. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

§11 

Bestyrelsen har fri rådighed til at anvende klubbens midler efter bedste skøn i klubbens interesse uden ansvar overfor generalforsamlingen. Ved klubbens opløsning, skal ubrugte midler gå til en anden forening / klub til støtte af ungdomsarbejde i Varde Kommune. Modtagne midler fra Elite Gaming skal enten tilbagebetales til Elite Gaming eller gå til en anden forening / klub, der er godkendt til at modtage udlodning. 

§12 

Medlemmerne må selv erstatte materiel, baneinventar og lokaler, for så vidt skaden skyldes grov uagtsomhed eller hærværk. Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 15. november 1961 og træder i kraft straks. 

Rettelserne er foretaget på generalforsamlingen 13. maj 1985, den 26. maj 1988, den 25. oktober 1989, den 27. marts 1996, 12 marts 1998, 29. maj 2012, 27. maj 2013 og 29. maj 2018. 

Vedtægterne er godkendt af bestyrelsen. 

Varde, den 29. maj 2018

Kontakt

Flemming Høj
Fredensvej 3
6800 Varde
Tlf.: 23 38 17 98
Email: formand@vardebk.dk